naar de homepage
Algemene Periodieke Keuring van Stem en Spraak Individuele stem- spraak- en communicatietraining Korte Effectieve Individuele training Coaching en supervisie (I en II) Samenwerking binnen bestaande programma's Zelf leren en doen: Cursus Stemtrainer
werkwijze de stem artikelen initiatiefnemer werkplaats links contact
 
doe het zelf - Cursus Stemtrainer

 
 

Deze cursus leidt vakbekwame logopedisten, trainers, coaches, docenten en therapeuten op tot Stemtrainer/coach/docent.

De cursus Stemtrainer biedt kennis en vaardigheden voor training van stem en spraak en is daarmee tegelijk de eerste Nederlandse cursus in zijn soort.
Deze cursus is kleinschalig (max. 6 deelnemers ) en intensief (veel praktijk en individueel werk) opgezet.
De cursus kent 3 varianten:

De Cursus Stemtrainer is ontwikkeld voor trainers, coaches, docenten en therapeuten, zoals daar zijn:

• Loopbaan Professionals
• Persoonlijke Coaches, Trainers en Therapeuten
• Media Professionals, Presentatie- en Mediatrainers, Docenten
• (persoonlijke) Communicatie Specialisten
• Adviseurs en begeleiders van Leidinggevenden en Managers.

Daarnaast is (een gedeelte van) de cursus interessant voor

• Stemdocenten en Stemcoaches
• Logopedisten - voor hen is het mogelijk de logopedistenmodule te doen.
• Regisseurs (theater, film, tv, radio)
• Creatief therapeuten
• Zang- en Theaterdocenten

die al met stem werken of zich daar in willen specialiseren. Voor deze beroepsgroepen kan ook de individuele variant interessant zijn.

Van deelnemers aan de cursus wordt (naast interesse op het gebied van stemtraining)
actuele praktijkervaring en vaardigheden op het gebied van training, scholing en/of therapie verondersteld.

Waarom deze cursus:

Voor professionals met de meest uiteenlopende beroepen komt steeds vaker de nadruk te liggen op zijn of haar rol als spreker.
De interesse voor het menselijke stemgeluid is de laatste jaren dan ook sterk toegenomen. Niet alleen wát een spreker zegt - ook hóe er wordt gesproken maakt meer en meer verschil uit.

Coaches, trainers, docenten en therapeuten ontdekken dat beperkingen in de spreekvaardigheid cliënten kunnen belemmeren in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Om mensen te kunnen laten groeien in hun verbale expressie, om hun ervaring, kennis en mogelijkheden via communicatie tot zijn recht te laten komen is vaak een extra stapje nodig in de training.

Na een succesvolle van deze cursus kunt u als stemtrainer of stemcoach aan de slag in uw eigen beroep.

Er zijn over het onderwerp “stem” de laatste jaren verschillende artikelen en boeken gepubliceerd. Deze gaan echter óver de stem, de uitingsvorm, de uitwerking die stemgeluid op de luisteraar heeft en de karakterisering van de spreker.
Daarmee wordt niet tegemoet gekomen aan de behoefte tot het vergaren van praktische kennis en vaardigheden om de kwaliteit van expressie, communicatie en presentatie te trainen.

In de Cursus Stemtrainer worden praktische strategieën en methodieken aangereikt, geoefend en in praktijk gebracht, waarmee deelnemers kennis, inzicht en vaardigheden vergaren.
Dit stelt hen in staat zich toe te leggen op praktische interventie bij (aspirant)sprekers.

 

Lees verder: Doel

Lees verder: Organisatie

Lees verder: Programma en data

Lees verder: Inschrijving, toelating, kosten en annulering

Lees verder: Individuele variant van de Cursus Stemtrainer

Lees verder: Cursus Stemtrainer voor Logopedisten

Lees verder: Korte achtergrond fysiek stemonderricht

Lees verder: Contact en informatie/ brochure

Lees verder: De docent

Rond Je Cursus Stemtrainer


Doel van de cursus
U ontwikkelt concrete vaardigheden, gebaseerd op fysiek handelen en waarnemen, die dienen als direct interventiemiddel voor de training van stemgeluid en spreektechniek bij uw cliënten en studenten.

Uniek aan deze cursus is, dat de aangeboden materie tegelijk middel als doel is: u ontwikkelt uw vaardigheden door aan de slag te zijn met uw eigen stem en spraak. Daarnaast werkt u met de verbale vaardigheden van uw medecursisten. Tenslotte biedt de opbouw van de cursus nadrukkelijk de gelegenheid om uw werk in de praktijk verder te ontwikkelen, voordat de volgende cursusmodule aan bod komt. U hoeft uw werk niet te onderbreken om de cursus te volgen.
Zo leert u al tijdens de cursus hoe u uw cliënten bewust kunt maken van hun stemgebruik en hoe u hen kunt laten ingrijpen op de manier waarop zij als spreker overkomen.

 

Organisatie
In voorgaande jaren heeft het didactische werk van Rond Je Stem vorm gekregen in de PostHBO cursus de "Fysieke Stem", speciaal voor logopedisten. De vorm (één studiedag) leverde een goede kennismaking met en introductie van het werk op. Voor het eigen maken van en variëren op technieken (diepgang) ontbrak echter de gelegenheid. Ook voor feedback op toepassing in de eigen praktijk was geen plek ingeruimd.

De Cursus Stemtrainer brengt daar, in haar huidige vorm, verandering in door verdieping aan te brengen en een bredere doelgroep te benaderen.
Voor het waarborgen van de werkwijze, het opdoen van ervaring en het inschatten van de impact van het werk, heeft de cursus een robuustere vorm en een bredere insteek gekregen.
Het aantal trainingsdagen is niettemin zo klein mogelijk (6 dagen en 3 avonden) gehouden, om uw dagelijkse praktijk zo weinig mogelijk te verstoren. De trainingsdagen zijn verspreid over de periode van een jaar, om u de gelegenheid te geven de opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk te ontwikkelen.

De intensieve Cursus Stemtrainer kent 3 modules en een individueel onderdeel.
Module 1 en 2 bestaan elk uit 3 trainingsdagen
Daarnaast worden tijdens Module 1 twee individuele sessies (totaal 3 uur werk) per deelnemer gepland
Module 3 bestaat uit 3 avonden

Het maximale aantal deelnemers bedraagt: 6
Het minimum aantal deelnemers bedraagt: 4

 

Programma en data

Data: 3 werkdagen Module 1:
Op aanvraag

Data: 3 werkdagen Module 2:
nog niet gepland

Data: 3 avonden Module 3:
(inschrijving niet mogelijk)

Werktijden cursusdag: 09:30 - ontvangst met koffie/thee
10:00 - aanvang ochtendprogramma
13:00 - lunch
14:00 - aanvang middagprogramma
17:00 - afronding

Lunch, koffie en thee worden verzorgd (speciaal dieet s.v.p. van tevoren overleggen).

Data en werktijden individuele sessie:
1 ½ uur aaneengesloten op nader af te spreken tijdstip. De twee sessies dienen vóór of, op zijn laatst, tijdens de cursusperiode te worden gepland.

 

Inschrijving, toelating, kosten en annulering

Inschrijving geschiedt persoonlijke, telefonisch (070-3060840), via email (info at alexboon.nl) onder opgave van adresgegevens en telefoonnummer(s). Langs dezelfde weg kunt u ook terecht met vragen of advies m.b.t. de cursus.

Kosten Module 1: € 1450,00 (incl. btw.)
De lunches op de drie zaterdagen, koffie en thee zijn bij de prijs van de eerste module inbegrepen. De twee individuele sessie zijn niet inbegrepen bij deze prijs.
Kosten Module 2: € 1450,00 (incl. btw)
De lunches op de drie zaterdagen, koffie en thee zijn bij de prijs van de tweede module inbegrepen.
Kosten module 3: € 726,00 (incl. btw)
Koffie en thee op de drie avonden zijn bij de prijs van de derde module inbegrepen.

Inschrijving geschiedt per module. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en een BTWfactuur.
De inschrijving is definitief na het voldoen van het volledige op de factuur vermelde bedrag.

Op verzoek kan een intakegesprek plaatsvinden. Daarbij wordt gekeken of de cursus aansluit bij uw opleidingsbehoefte.
Deze intake kan ook bestaan uit het volgen van een individuele sessie. Aan deze vorm van intake zijn kosten verbonden buiten de cursuskosten om.
Kosten intake sessie: € 250,00 (incl. BTW)

Er is een annuleringsregeling van toepassing.

 

 

Individuele variant van de Cursus Stemtrainer

Bent u niet in de gelegenheid zich drie zaterdagen te binden aan een cursus? Zijn er onderwerpen in de cursus die u meer uitgebreid of juist minder uitgebreid behandeld wilt zien (wegens uw professionele achtergrond)? Wilt u de cursus volgen met een doelstelling die afwijkt van de algemene doelstelling van de cursus? Wellicht is het dan interessant voor u om de cursus individueel te volgen.

De individuele vorm van de cursus bestaat uit het volgen van een reeks van (ca. 5) individuele sessies. De cursus is flexibel en op maat in te richten. Van te voren worden uw vraag, uitgangspunt en doelstelling geïnventariseerd. Vervolgens wordt ingeschat hoeveel sessies nodig zijn om uw doel te behalen. Tussen iedere sessie liggen minimaal 2 weken en maximaal een maand, om de behandelde stof en vaardigheden te kunnen verwerken. Tijdens het traject kan naar wens worden afgeweken van het aantal ingeschatte/afgesproken sessies.

De kosten van de individuele cursus worden gebaseerd op het gangbare tarief voor individuele sessies waar een seriekorting van af gaat - Neem bij interesse contact op.

 


Terug naar begin

 

 

Module "Cursus Stemtrainer voor Logopedisten" voorjaar 2018

Als je een Opleiding Logopedist hebt gevolgd ben je thuis in de deelgebieden taal, gehoor en slikken en in de deelgebieden stem en spraak. De "Cursus stemtrainer voor Logopedisten" beweegt zich binnen die laatste twee deelgebieden. Als je de cursus wilt volgen, dien je dan ook ervaring op deze twee gebieden te hebben. Daarnaast is een (sterke) affiniteit met taal gewenst, aangezien professionele sprekers zich sterk bekommeren om hun inhoud en de mate waarin die overkomt bij de luisteraar.

De "Cursus Stemtrainer voor Logopedisten" is bedoeld voor logopedisten die zich als stemtrainer (voicecoach) op podiumkunstenaars (zangers, acteurs), professionele sprekers en professionals / vakspecialisten met een exclusieve spreektaak willen richten. Zij is minder geschikt voor trainers die als paramedicus of therapeut met patiënten of cliënten met stemproblemen (willen) werken.

De verdieping en specialisatie voor stem & spraak die je in de module "Cursus Stemtrainer voor logopedisten" aantreft is:

  • methodisch / didactisch: korte, snelle fysieke interventies.
  • praktisch: theorie direct gekoppeld aan praktische toepassing en opbrengst
  • specialistisch: gericht op de begeleiding, scholing en training rond spreektaken waaraan hoge(re) eisen worden gesteld.
  • interactief: je behoort zelf tot de doelgroep als je je werk wel eens presenteert, voorlichting, workshops of lezingen geeft. Er kan dus intensief gewerkt worden met je mede deelnemers. Daarmee kun je effect verwachten voor uw eigen stem- en spraak gedrag.

Vorm, kosten en locatie van deze module zijn gelijk aan die van Module 1 van de standaard cursus.
De inhoud is echter aangepast (zie hierboven).
Als logopedist beschik je over bovengemiddelde kennis op het gebied van stem en spraak. Deze kennis behoeft geen verdere inleiding of toelichting. Op die manier kan er in deze cursus meer tijd worden besteed aan het doen van oefeningen, de toepassing ervan en de overdracht van stem naar spraak. Ook is er meer ruimte voor de overdracht naar je eigen praktijksituatie of je specifieke vraagstelling (casus).

Dankzij mijn werk en ervaring met studenten theater, acteurs, managers, politici, wetenschappers en technici kan ik deze cursus concreet, vanuit de eerste hand en vol enthousiasme aan collega's aanbieden. Tijdens deze cursus kan op verzoek aandacht geschonken worden aan de instructie rond het spreekbeentje - uiteraard ontvangt elke deelnemer er een exemplaar van.

Data "Cursus Stemtrainer voor logopedisten" op 3 zaterdagen:

zaterdag 21-04-2018

zaterdag 26-05-2018

en zaterdag 30-06-2018

Kosten "Cursus Stemtrainer voor logopedisten": € 750,20 (incl. btw)
De lunches op de drie zaterdagen, koffie, thee en materiaal zijn bij de prijs van de cursus inbegrepen. De twee individuele sessie zijn niet inbegrepen bij deze prijs.

Aantal deelnemers: Maximaal 6

Gedurende de "Cursus Stemtrainer voor Logopedisten" zijn er (max. twee) individuele sessies van anderhalf uur facultatief en naar eigen inzicht en behoefte in te plannen.
De kosten voor deze sessies bedragen: € 210,54 (incl. btw) buiten de cursuskosten om.

Geïnteresseerd? Inschrijven? Neem dan via email of telefonisch (+3170-3060840) contact op of vraag ter informatie de algemene brochure aan.

 

Achtergrond fysiek stemonderricht
Stemonderricht (scholing en training) kent een grote verscheidenheid aan vormen. Binnen die verscheidenheid kent de fysieke vorm van stemonderricht een specifiek fysieke en intuïtieve insteek, gebaseerd op en vormgegeven vanuit scherp waarnemen en doelgericht handelen.

De gebruikte technieken kennen hun oorsprong in zowel het theater als de zang, persoonlijke ontwikkeling en logopedie.
De eisen in het theater en de zang spelen zich af rond het vertolken van emoties en karakters gecombineerd met het over het voetlicht brengen van en vullen van ruimtes met geluid, het afstemmen van het geluid op de omgeving en de situatie.
De gebieden persoonlijke ontwikkeling en logopedie brengen de elementen communicatie, relatie spraak / stem / taal / gehoor, pathologie, diagnostiek en therapie met zich mee. Maar ook elementen als persoonlijke patronen en dynamiek, omgaan met grenzen en emoties, zelfbeeld en zelfinzicht .

 

 


Contact & informatie
Klik hier voor (een gedeelte van) de brochure. U kunt de uitgebreide brochure telefonisch of via email aanvragen. Zoekt u persoonlijk contact voor informatie rond dit aanbod, dan kan dit ook telefonisch via:
070-3060840
Email:
Alex Boon

 

 

Rond Je Stem is een initiatief van Alex Boon - logopedist, stemdocent, stemtherapeut
Rond Je Stem is an initiative of Alex Boon - Speech Pathologist, Voice Teacher, Voice Therapist

 
Inhoud van deze website:
Copyright © 2006 Rond Je Stem, behalve waar anders aangegeven. Alle rechten voorbehouden.
Reproductie van (een deel van) deze site anders dan voor persoonlijk gebruik is strikt verboden zonder toestemming van de eigenaar.
 
Huisstijl: Copyright © 2005 Mommersteeg Vormgeving Velp
Ontwerp: Copyright © CR Creations web design
 
Voor het laatst bijgewerkt op: 06-01-2018
Huidige datum:

Problemen met het bekijken van deze site?
Mail a.u.b. de webmaster

 terug naar boven